Search by Location

Ottawa Shambhala Meditation Centre

Ottawa Shambhala Meditation Centre
400 McArthur Avenue
Ottawa, ON
K1K 1G7
613-725-9321
https://ottawa.shambhala.org/
https://www.facebook.com/OttawaShambhalaCentre/
 
 
E-mail: information@shambhalaottawa.ca

Updated November 2023